© 2017 ДП «НАЕК «Енергоатом»

Усі права захищенні

ДОДАТОК 3

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ

АСКРО (автоматизована система контролю радіаційної обстановки) – система технічних засобів, призначена для безперервного автоматизованого контролю радіаційної та метеорологічної обстановки в районі промислового майданчика, в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження атомної станції в усіх режимах експлуатації АЕС (при нормальній роботі, проектних і запроектних аваріях та знятті з експлуатації).


Атомна енергетика – галузь енергетики, що використовує ядерну енергію для цілей електрифікації і теплофікації.


ВВЕР-1000 – водо-водяний енергетичний реактор, теплоносієм і сповільнювачем у якому служить вода під тиском. Електрична потужність енергоблоку становить 1 000 МВт. Теплова — 3 000 МВт.


ВВЕР-440 – водо-водяний енергетичний реактор електричною потужністю 440 МВт та тепловою потужністю 1 375 МВт.


Викид радіоактивних речовин – надходження радіонуклідів в атмосферу в результаті роботи ядерної установки.


ВЯП (відпрацьоване ядерне паливо) – особливий вид радіоактивних ядерних матеріалів, який являє собою використане (опромінене) паливо АЕС.


ДІЯРУ (Державна інспекція ядерного регулювання України, Держатомрегулювання) – ядерний регуляторний орган, центральний орган виконавчої влади, який є головним у системі центральних органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії.


Екзогенні геологічні процеси – геологічні процеси, що відбуваються на поверхні Землі та в її приповерхневих шарах; зумовлені, головним чином, енергією сонячної радіації, силою тяжіння і життєдіяльністю організмів.


ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку) – міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн у міжнародні господарські зв'язки.


Євратом (Європейська спільнота з атомної енергії) сприяє розвиткові та дослідженням з атомної енергетики, створенню спільного ринку ядерного пального, контролю за ядерними виробництвами та розвиткові атомних технологій у мирних цілях в рамках єдиних стандартів безпеки.


Іонізуюче випромінювання – це випромінювання (електромагнітне, корпускулярне), яке при взаємодії з речовиною безпосередньо або непрямо викликає іонізацію та збудження їх атомів та молекул.


ІСЯБ (Інструмент співробітництва з ядерної безпеки) – програма співробітництва з ядерної безпеки, яка реалізується Європейською комісією з 2007 року замість програми технічної допомоги з ядерної безпеки Європейської комісії, яка діяла у 1992–2006 рр. в Україні та низці інших незалежних держав.


КВВП АЕС (коефіцієнт використання встановленої потужності АЕС) – важлива характеристика ефективності роботи атомної станції, яка являє собою відношення реально виробленої на атомній станції енергії за певний період часу до тієї енергії, яка могла б бути вироблена при роботі атомної станції на проектній потужності протягом усього цього періоду часу.


КзППБ (Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України) – чинна програма з підвищення безпеки українських АЕС, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р №1270. КзППБ розроблена для подальшої реалізації робіт з підвищення безпеки в рамках реалізації довгострокової державної стратегії підвищення безпеки енергоблоків АЕС НАЕК «Енергоатом». Дає можливість виконати зобов'язання України щодо реалізації рекомендацій МАГАТЕ за результатами оцінки проектної безпеки українських АЕС, проведеної в період 2008-2010 рр. в рамках Спільного проекту ЄК-МАГАТЕ-Україна, а також дозволить виконати зобов'язання України перед ЄБРР / Євратом з реалізації заходів щодо підвищення безпеки.


Культура безпеки – це такий набір характеристик і особливостей діяльності організацій та поведінки окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки атомних станцій, як таким, що мають вищий пріоритет, приділяється увага, яка визначається їхньою значущістю.


МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) – міжнародна організація для розвитку співпраці в галузі мирного використання атомної енергії.


НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) – незалежний державний колегіальний орган, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.


ОВНС (Оцінка впливу на навколишнє середовище) – призначена для виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу будь-якого виду планованої господарської діяльності на стан довкілля і здоров'я населення.


Паризька кліматична угода – угода, яка діє з 4 листопада 2016 року в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 р.


Парниковий газ – газ, що поглинає теплове випромінювання поверхні Землі і хмар і відбиває його назад до Землі. До основних парникових газів в атмосфері Землі відносяться пари води (H2O), вуглекислий газ (CO2), закис азоту (N2O), метан (CH4), озон (O3), гексафторид сірки (SF6), гідрофторвуглець (ГФВ) і перфторвуглероди (ПФВ).


Переробка радіоактивних відходів – технологічні операції, спрямовані на зміну агрегатного стану і / або фізикохімічних властивостей радіоактивних відходів і здійснювані для переведення їх у форми, прийнятні для транспортування, зберігання та / або захоронення.


Поводження з радіоактивними відходами – загальний термін, що об'єднує всі види діяльності, які пов'язані з обробкою, кондиціонуванням, транспортуванням, зберіганням та захороненням радіоактивних відходів.


«Постфукусімські» заходи – набір заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС України, розроблених з урахуванням результатів поглибленої позачергової оцінки безпеки енергоблоків АЕС України («стрес-тестів»), що проводилась на європейських АЕС після аварії на японській АЕС «Фукусіма», і спрямованих на попередження важких аварій та керування важкими аваріями.


Радіаційна безпека – дотримання допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами та стандартами з безпеки.


Радіоактивні відходи – ядерні матеріали і радіоактивні речовини, подальше використання яких не передбачається.


Раціональне природокористування – використання природних ресурсів в обсягах та способами, які забезпечують сталий економічний розвиток, гармонізацію взаємодії суспільства і природного середовища, раціоналізацію використання природно-ресурсного потенціалу, економічні механізми екологобезпечного природокористування.


САР (Система аварійного реагування) – це взаємопов’язаний комплекс технічних засобів і ресурсів, організаційних, технічних та радіаційно-гігієнічних заходів, які здійснює експлуатуюча організація для досягнення мети аварійного реагування − попередження або зниження радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє середовище в разі аварії на АЕС, а також надзвичайної ситуації, що може бути нею викликана.


Соціальна інфраструктура АЕС – об’єкти культурного, спортивного та оздоровчого спрямування, що відкриті для сімей працівників та місцевих жителів.


ССВЯП (Сухе сховище відпрацьованого ядерного палива) - майданчик або установка, на якій здійснюється сухе зберігання відпрацьованого ядерного палива.


Стала енергетика – енергетика, вироблена і використовувана на шляху, який підтримує людський розвиток в довгостроковій перспективі у всіх його економічних, соціальних та екологічних аспектах. Визначення Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку 1992 року (Ріо де Жанейро, 1992 р.).


Третій енергетичний пакет ЄС - це пакет законів щодо внутрішнього ринку газу та електроенергії у Європейському Союзі. Його мета — більш відкриті газові та енергетичні ринки у Європейському Союзі. Набув чинності з 3 вересня 2009 року.


Фізичний захист – діяльність у сфері використання ядерної енергії, спрямована на забезпечення захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та на зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї.


Цивільний захист – функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.


ЦСВЯП (Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива) – проміжне сховище, яке планується побудувати в Чорнобильській зоні відчуження, для зберігання відпрацьованого ядерного палива Рівненської, Южно-Української та Хмельницької АЕС.


ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) – європейська мережа системних операторів передачі електроенергії.


EUR (European Utility Requirement) – міжнародна група, утворена європейськими експлуатуючими організаціями, об'єднує 18 провідних європейських енергогенеруючих компаній, які експлуатують більше 130 енергоблоків з реакторами легководяного типу. Метою організації є вироблення технічних вимог до проектів нових АЕС з легководними реакторними установками покоління ІІІ і ІІІ(плюс) для подальшого розвитку ядерної енергетики в Європі.


IFNEC (International Framework for Nuclear Energy Cooperation) – раніше Глобальне партнерство в галузі ядерної енергетики, утворилось як пропозиція США, яка була оголошена міністром енергетики Сполучених Штатів Самуелем Бодманом 6 лютого 2006 року, задля формування міжнародного партнерства в цілях сприяння використанню ядерної енергетики і закриття ядерного паливного циклу способом, який дозволяв би зменшити ядерні відходи і ризики поширення ядерної зброї.


INES (International Nuclear Event Scale) – міжнародна шкала ядерних подій, що розроблена Міжнародним агентством з атомної енергії. З 1990 року використовувалася в цілях однаковості оцінки надзвичайних випадків, пов'язаних з аварійними радіаційними викидами в навколишнє середовище на атомних станціях, а пізніше стала застосовуватися до всіх установок, пов'язаних з цивільною атомною промисловістю.


INPRO (The International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles) – проект МАГАТЕ INPRO був створений в 2000 році для забезпечення того, щоб ядерна енергія сприяла сталому задоволенню енергетичних потреб XXI століття. Це механізм, який дозволяє членам INPRO співпрацювати по темам, які представляють загальний інтерес.


ISO 9001 – міжнародний стандарт, який встановлює вимоги до системи менеджменту якості.


ISO 14001 – міжнародний стандарт, що містить вимоги до системи екологічного менеджменту підприємства та дозволяє зробити його природоохоронну діяльність системною і ефективною.


OHSAS 18001 – міжнародний стандарт системи менеджменту і гігієни праці. Впровадження в організаціях стандарту OHSAS 18001 сприяє створенню безпечних та здорових умов праці.


ProZorro – системна реформа тендерного процесу в електронних публічних та державних закупівлях в Україні.


STEM-освіта – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять. Абревіатура STEM розшифровується як Science (Наука), Technology (Технології), Engineering (Інженерія) та Mathematics (Математика).