© 2017 ДП «НАЕК «Енергоатом»

Усі права захищенні

ДОДАТОК 1

ПРО ЗВІТ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Нефінансовий звіт ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2016 рік (далі по тексту – Звіт) є першим нефінансовим звітом, підготовленим Компанією на добровільній основі і адресованим широкому колу зацікавлених сторін. У звіті розкрито нефінансові показники, які дають комплексне уявлення про діяльність Компанії у галузі сталого розвитку.


Звіт адресований усім зацікавленим сторонам Компанії: органам державної влади, місцевим громадам та органам місцевого самоврядування, працівникам, підрядникам, науковій та експертній спільноті, міжнародним та громадським організаціям, інститутам громадянського суспільства, ЗМІ.


Звіт підготовлений відповідно до:

 • Міжнародного стандарту зі звітності у галузі сталого розвитку Global Reporting Initiative (GRI, версія G4, основний варіант відповідності (Core));
 • Десяти принципів Глобального договору ООН (UN Global Compact 10 Principles);
 • Міжнародних стандартів взаємодії із зацікавленими сторонами серії АА1000 (Institute of Social and Ethical AccountAbility).

При підготовці Звіту також враховані Цілі сталого розвитку ООН, прийняті у вересні 2015 року.

СТРУКТУРА ЗВІТУ

У Звіті представлена ключова інформація щодо економічних, екологічних та соціальних аспектів діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом».

Звіт включає опис діяльності Компанії в наступних сферах:

Управління компанією

Забезпечення ядерної, радіаційної та екологічної безпеки АЕС

Прозорість та підзвітність

Управління персоналом, в т.ч. взаємодія з працівниками, гідна оплата праці та соціальні гарантії, професійний розвиток працівників

Бізнес етика та боротьба з корупцією

Безпечні умови праці

Взаємодія із зацікавленими сторонами

Розвиток місцевих громад

Охорона навколишнього природного середовища та енергоефективність


Енергоатом включив до Звіту посилання на додаткові джерела інформації, в тому числі, на сайт Компанії, а також інші документи, які знаходяться в публічному доступі, що робить Звіт більш зручним для його читачів.


У Звіті слова ДП «НАЕК «Енергоатом», НАЕК «Енергоатом», Енергоатом, Компанія, «ми» вживаються як тотожні та стосуються ДП «НАЕК «Енергоатом» та відокремлених підрозділів, що входять до меж Звіту.

МЕЖІ ЗВІТУ

Звіт охоплює діяльність ДП «НАЕК «Енергоатом», а також відокремлених підрозділів, що входять в межі консолідації фінансових показників Компанії:


Межі Звіту відповідають річному циклу звітності. У Звіті висвітлюється діяльність ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2016 календарний рік. Також у Звіті згадуються події, які відбулися раніше або пізніше цього періоду, якщо вони можуть мати значення для більш повного розуміння представленої у Звіті інформації.


ВП «ЗАПОРІЗЬКА АЕС»


ВП «РІВНЕНСЬКА АЕС»


ВП «ЮЖНО-УКРАЇНСЬКА АЕС»


ВП «ХМЕЛЬНИЦЬКА АЕС»


ВП «АТОМРЕМОНТСЕРВІС»


ВП «АТОМКОМПЛЕКТ»


ВП «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»


ВП «АТОМЕНЕРГОМАШ»


ВП «АВТОМАТИКА ТА МАШИНОБУДУВАННЯ»


ВП «АВАРІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»


ВП «АТОМПРОЕКТІНЖИНІРИНГ»


ВП «СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО»


ВП «КБ «АТОМПРИЛАД»


ВП «УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ»

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ

Джерелом кількісних даних, які розкриті у Звіті, є форми звітності, які щорічно подаються Компанією до органів державної статистики.


Деякі показники Компанія збирає та розраховує відповідно до форм внутрішньої звітності, які проходять перевірку профільними представниками Компанії. Пояснення щодо переформулювання деяких показників GRI надано у Додатку 4.

ЗАЯВА ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПУБЛІКАЦІЮ ПРОГНОЗНИХ ДАНИХ

Звіт містить в собі інформацію про плани та ініціативи Компанії на середньо- і довгострокову перспективу. Плани носять прогнозний характер, а їх реалізація залежить у тому числі від ряду економічних, політичних і правових чинників, котрі знаходяться поза зоною впливу Компанії (економічна і політична ситуація в Україні і світі, зміни податкового, екологічного та іншого законодавства тощо). З цієї причини фактичні показники результативності майбутніх років можуть відрізнятися від прогнозних заяв, опублікованих в даному Звіті.

ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ

Принципи визначення змісту Звіту


При визначенні змісту Компанія дотримувалася рекомендацій Керівництва GRI версії G4. У Додатку 4 представлена інформація про розкриття в Звіті показників GRI.


Істотні аспекти


У рамках визначення суттєвих аспектів для розкриття в Звіті Компанія дотримувалася рекомендацій Керівництва GRI:

 • склала список можливих суттєвих аспектів у зв’язку зі специфікою діяльності Компанії (дивіться матрицю нижче);
 • провела оцінку аспектів суттєвості на основі аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища, включаючи:
  • Аналіз внутрішнього середовища: моніторинг нормативних документів, які регулюють різні аспекти діяльності Компанії, проведення інтерв’ю з представниками ключових підрозділів Компанії, котрі відповідають за питання сталого розвитку.
  • Аналіз зовнішнього середовища:
   • огляд звітів в галузі сталого розвитку світових компаній, що працюють у галузі атомної енергетики;
   • аналіз медіа-поля (моніторинг актуальних тем у ЗМІ, що стосуються діяльності Енергоатома);
   • аналіз думки зацікавлених сторін через такі канали, як: громадські слухання (проводилися у 2015–2016 рр. стосовно діяльності Компанії в рамках оцінки її впливу на навколишнє середовище); аналіз питань, що піднімалися громадськими (в тому числі екологічними) організаціями і надходили на адресу електронної пошти Компанії, вказану в розділі «Контактна інформація».

Компанія планує в майбутньому покращити свій підхід до врахування думки зацікавлених сторін при підготовці своїх нефінансових звітів.


Принципи забезпечення якості Звіту


Якість Звіту забезпечується застосуванням наступних принципів Керівництва GRI:

 • Збалансованість. Компанія у Звіті намагалася об’єктивно розкрити інформацію про свою діяльність, надаючи як інформацію про досягнення, так і про проблемні аспекти, що потребують покращення.
 • Порівнюваність / співставність. У Звіті наведено показники в динаміці за кілька років (2014–2016 рр.).
 • Точність. У Звіті детально розкрита інформація (в текстовому форматі та у вигляді кількісних даних), що дозволяє зацікавленим сторонам оцінити результати діяльності Компанії за кожним з істотних аспектів. Всі надані у Звіті дані офіційно визнаються Компанією і підтверджуються внутрішніми і відкритими (публічними) документами.
 • Ясність. Звіт написаний доступною мовою та містить глосарій.
 • Достовірність. У тексті Звіту наведено посилання на джерела даних.
 • Своєчасність. Звіт містить інформацію за 2016 календарний рік. Звіт публікується в 2017 році.

Внутрішні процедури забезпечення якості та достовірності звіту


В Компанії наразі ведеться побудова внутрішньої системи підготовки нефінансової звітності. Структурні підрозділи Компанії, відповідальні за надання інформації по кожній з пріоритетних сфер сталого розвитку, перевірили якість та достовірність наданої у Звіті текстової інформації та кількісних даних. Таким чином забезпечено впевненість у достовірності інформації, розкритої у Звіті.

Матриця визначення історичних аспектів

Низька

Висока

Істотність для зацікавлених сторін

Низька

Висока

Істотність для ДП «НАЕК «Енергоатом»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ka

1

Забезпечення ядерної, радіаційної та екологічної безпеки

ka

2

Зниження впливу на навколишнє середовище

ka

3

Модернізація АЕС

4

Управління компанією

ka

5

Діалог із зацікавленими сторонами

ka

6

Внесок в соціальний та економічний розвиток України

ka

7

Дотримання українського та міжнародного законодавства

ka

8

Прозорість діяльності та підзвітність

ka

9

Сприяння мінімізації негативних наслідків для навколишнього природного середовища, які є «спадщиною минулих років» та були спричинені у момент будівництва АЕС

ka

10

Гідна оплата праці та соціальні гарантії для працівників

ka

11

Професійний розвиток працівників

ka

12

Створення безпечних умов праці

13

Бізнес-етика та боротьба з корупцією

ka

14

Надійне та безпечне постачання електроенергії

15

Права людини

16

Благодійність

ka

17

Покращення якості життя на територіях, де працює Компанія

ka

18

Розвиток місцевих громад

19

Енергоефективність

ka

20

Боротьба зі зміною клімату

ка

- Ключові істотні аспекти